strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj


TABLICA OGŁOSZEŃ

DEFINICJE EWALUACJI
 • Ewaluacja - „ustalanie wartości i ceny czegoś; ocenianie, oszacowanie”
  Słownik Języka Polskiego PWN
 • „ Każdy dokonuje ewaluacji w celu podniesienia jakości tego, co robi… można ewaluować wszystko: rozwój ucznia, programy autorskie, pracę nauczyciela, atmosferę, organizację zajęć, formy doskonalenia.
  Jadwiga Krzyżewska
 • Ewaluacja - to proces zbierania informacji o przebiegu działania i uzyskiwanych efektach oraz ich analizowania w celu udoskonalenia przebiegu tego procesu i osiągnięcia zamierzonych efektów
  Anna i Jerzy Brzezińscy

CELE   EWALUACJI:

 • docieranie do wartości, celów działania
 • sprawdzanie efektów działania
 • zaspokojenie potrzeb i oczekiwań odbiorców
 • dostarczanie informacji zwrotnej
 • poprawa jakości pracy szkoły
 • rozwój profesjonalny nauczycieli
 • ulepszanie funkcjonowania instytucji szkoły

METODY   EWALUACJI

 • prowadzenie obserwacji
 • dyskusja
 • wywiad
 • ankieta
 • analiza dokumentacji
 • wystawa prac

Ewaluacja może odbyć się na początku w trakcie, na końcu lub długo po zakończeniu jakiegoś programu, działania.

Etapy procesu projektowania ewaluacji:

 • Definiowanie przedmiotu ewaluacji.
 • Sformułowanie pytań kluczowych.
 • Określenie kryteriów ewaluacji.
 • Dobór metod badawczych.
 • Określenie próby badawczej.
 • Monitorowanie danych.
 • Określenie formy prezentacji danych (raportu).

Pytania kluczowe to takie, które sami sobie zadajemy i na które będziemy poszukiwać odpowiedzi w trakcie przeprowadzanej ewaluacji.

Kryteria ewaluacji to standardy, wg których ewaluujemy dane przedsięwzięcie. Muszą wynikać z pytań kluczowych, być jasno i precyzyjnie sformułowane.

Wśród metod badawczych na uwagę zasługują: studium przypadku, wywiad, analiza dokumentów, obserwacja, badania kwestionariuszowe.

W próbie badawczej powinny brać udział osoby, które w najpełniejszy sposób udzielą informacji na interesujący nas temat.

Monitorowanie danych określa sposób, w jaki będziemy prowadzić ewidencję zgromadzonych danych.

Raport zawiera analizę ilościową (analizę statystyczną) i analizę jakościową. Zgromadzone
w raporcie dane powinny być trafne i użyteczne.

Przykładowy projekt ewaluacji.

 Obiekt  Obszar  
Pytanie kluczowe
 Kryteria  Próba badawcza  Metody i formy  Dane  Raport
               


Strony zawierające zasoby internetowe do wykorzystania przez nauczycieli


© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku