strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj
Ciekawe linki

www.dzieci.wp.pl
edukacja.gazeta.pl - dla 6 klas
www.sciaga.pl


Kryteria ocen z zachowania

1.   W ocenianiu zachowania od zachowania wzorowego do poprawnego przyjęty jest system punktowy, natomiast kryterium oceny z zachowania na ocenę nieodpowiednią i naganną oceną opisową.

2.      Punktowe kryterium oceny z zachowania od zachowania wzorowego do poprawnego:

1)      uchylono

2)      aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły (max. -  5pkt.):

a)      za każde działanie/przedsięwzięcie (1pkt.);

b)      pełni funkcję w SK lub SU (1pkt.);

c)      bierze udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych na terenie szkoły i poza nią ( 1pkt.)

3)      frekwencja (max. – 5 pkt.):

a)      usprawiedliwione wszystkie nieobecności (5 pkt.);

b)      w przypadku:

 

dni

nieusprawiedliwione

pkt.

spóźnienia

pkt.

pojedyncze godziny nieusprawiedliwione

pkt.

1 dzień

-2

3-4

-1

1h

-1

2 dni

-4

5-6

-2

2h

-2

3 dni

-5

7-9

-3

3h

-3

¾

¾

10-12

-4

4h

-4

¾

¾

13-14

-5

¾

¾

 

W przypadku uzyskania ujemnej sumy przyjmujemy za frekwencję 0 pkt,

4)      w kontaktach z rówieśnikami i pracownikami cechuje go kultura osobista i kultura słowa
(max. – 5 pkt.):

a)      w przypadku jednorazowego niewłaściwego zachowania potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i naprawić swój błąd lub otrzymał jedną negatywną uwagę (5 pkt.);

b)      za każdą następną negatywną uwagę należy odjąć 1pkt.;

c)      za każde następne 3 negatywne uwagi należy odjąć 1pkt. z ogólnej sumy punktów,

5)      przestrzega zasad ustalonych w Statucie szkoły-rozdział VIII §58 ust. 1pkt. 2c, 3g, 3h, 5b, 6a (max.-5 pkt.)

a)      łamie jeden raz jedną z powyżej zapisanych zasad ( 5 pkt.);

b)      łamie wymienione powyżej zasady 2 razy ( 4 pkt.);

c)      łamie wymienione powyżej zasady 3 razy ( 3 pkt.);

d)     łamie wymienione powyżej zasady 4 razy ( 2 pkt.);

e)      łamie wymienione powyżej zasady 5 razy ( 1 pkt.);

f)       łamie wymienione powyżej zasady 6 i więcej razy ( 0 pkt.);

6)      1 pkt. ekstra do dyspozycji wychowawcy

 

Punktacja na poszczególne oceny: 20-18pkt. zachowanie wzorowe,

17-15pkt. zachowanie bardzo dobre,

14-10pkt. zachowanie dobre,

9 i mniej pkt. zachowanie poprawne.

3.      Kryterium oceny z zachowania na ocenę nieodpowiednią i naganną:

1)      ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)      w ciągu semestru opuścił od 19 do 30 godzin bez usprawiedliwienia lub 25%-49% ogólnej liczby godzin z jednego przedmiotu, lub powyżej 15 spóźnień; lub,

b)      uwagi i działania wychowawcze nie odnoszą żadnych pozytywnych rezultatów; lub,

c)      jest arogancki i wulgarny w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły; lub,

d)     w sposób złośliwy i z premedytacją niszczy mienie szkoły; lub,

e)      pojedyncze kontakty z alkoholem, papierosami, narkotykami, treściami pornograficznymi,

2)      ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)      ulega nałogom lub rozprowadza ( alkohol, papierosy, narkotyki, treści pornograficzne); lub,

b)      jest odpowiedzialny za dotkliwe pobicia, kradzieże, wymuszenia na terenie szkoły i poza nią lub popada w konflikt z prawem; lub,

c)      w ciągu semestru opuścił ponad 31 godzin bez usprawiedliwienia lub 50% i więcej ogólnej liczby godzin z jednego przedmiotu; lub,

d)     rozmyślnie podejmuje działania uwłaczające godności drugiej osoby.


  
  

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku