strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

lyjak.jpg

GODZINY PRACY SZKOLNEGO PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

rok szkolny 2018/2019

tel. 81 825 87 83

 

Pedagog

Psycholog

Poniedziałek

1045 - 1445

800 - 1200

Wtorek

830 - 1330

1215 - 1615

Środa

1045 - 1445

1045 - 1600

Czwartek

1100 - 1600

800 - 1200

Piątek

900 - 1300

1000 - 1445

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głównym zadaniem pedagoga i psychologa szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielanie pomocy i wsparcia
uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1. Udzielanie pomocy uczniom w zakresie:

  • pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego,
  • udzielania wsparcia dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji 
    z rówieśnikami (również rozwiązywanie sytuacji konfliktowych),
  • rozwiązywania problemów osobistych, rodzinnych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, itp.),
  • eliminowania napięć psychicznych, lękowych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania (m.in. agresja w szkole);

2. prowadzenie badań i podejmowanie działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;

3. podejmowanie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

5. pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

6. pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Jeśli macie problem i chcecie z kimś porozmawiać, zgłoście się do szkolnego pedagoga lub psychologa,
a na pewno uzyskacie specjalistyczną pomoc.

Serdecznie zapraszamy

pedagog szkolny – Bożena Łyjak

psycholog szkolny – Marlena Cholewińska


© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku