strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie

Bajka terapeutyczna "Jeżyk Bartek zostaje w domu"

Dzieci z zaburzeniami uwagi

Czego nie powinno się mówić przy dziecku

Zabawy z dzieckiem dla zapracowanych rodziców

Nastolatek na pokładzie

Zaburzenia odżywiania u współczesnych nastolatków

Jak motywować dziecko do nauki?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GODZINY PRACY SZKOLNEGO PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

rok szkolny 2021/2022

tel. 81 826 16 47

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Głównym zadaniem pedagoga i psychologa szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielanie pomocy i wsparcia
uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1. Udzielanie pomocy uczniom w zakresie:

  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego,
  • udzielania wsparcia dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji  
    z rówieśnikami (również rozwiązywanie sytuacji konfliktowych),
  • rozwiązywania problemów osobistych, rodzinnych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, itp.),
  • eliminowania napięć psychicznych, lękowych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania (m.in. agresja w szkole);

2. prowadzenie badań i podejmowanie działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;

3. podejmowanie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

5. pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

6. pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Jeśli macie problem i chcecie z kimś porozmawiać, zgłoście się do szkolnego pedagoga lub psychologa,
a na pewno uzyskacie specjalistyczną pomoc.


Serdecznie zapraszamy

pedagog szkolny - Bożena Łyjak

psycholog szkolny - Marlena Cholewińska

© Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku