strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie

Bajka terapeutyczna "Jeżyk Bartek zostaje w domu"

Dzieci z zaburzeniami uwagi

Czego nie powinno się mówić przy dziecku

Zabawy z dzieckiem dla zapracowanych rodziców

Nastolatek na pokładzie

Zaburzenia odżywiania u współczesnych nastolatków

Jak motywować dziecko do nauki?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GODZINY PRACY SZKOLNEGO PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

rok szkolny 2019/2020

tel. 81 826 16 47


 

Pedagog
Bożena Łyjak
Psycholog
Marlena Cholewińska
Psycholog
Anna Wróblewska

Poniedziałek

935- 1335

800 - 1300

800 - 1520

Wtorek

800 - 950
1035 - 1345

1200 - 1530

900 – 1240

Środa

800 - 1300

1100 - 1340
1425 - 1520

750 – 1520

Czwartek

1100 - 1600

845 - 1150
1400 - 1525

1030 – 1240

Piątek

845- 950
1035 -1235

855 - 1425

855 – 1035

 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Głównym zadaniem pedagoga i psychologa szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielanie pomocy i wsparcia
uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1. Udzielanie pomocy uczniom w zakresie:

  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego,
  • udzielania wsparcia dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji  
    z rówieśnikami (również rozwiązywanie sytuacji konfliktowych),
  • rozwiązywania problemów osobistych, rodzinnych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, itp.),
  • eliminowania napięć psychicznych, lękowych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania (m.in. agresja w szkole);

2. prowadzenie badań i podejmowanie działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;

3. podejmowanie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

5. pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

6. pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Jeśli macie problem i chcecie z kimś porozmawiać, zgłoście się do szkolnego pedagoga lub psychologa,
a na pewno uzyskacie specjalistyczną pomoc.

Serdecznie zapraszamy

pedagog szkolny - Bożena Łyjak

psycholog szkolny - Marlena Cholewińska

psycholog szkolny - Anna Wróblewska


© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku