strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj


Rok szkolny 2022/2023


indeks2.png

-------------------------------------------------------------------------

Zajęcia z psychologiem

Współczesna szkoła obok funkcji dydaktycznej pełni bardzo ważną rolę wychowawczą. To tutaj uczniowie spędzają znaczą część swojego czasu. Przeżywają sukcesy i niepowodzenia. Zdobywają wiedzę, ale poznają także siebie, uczą się budować pozytywne relacje z innymi ludźmi. Umiejętność bycia z drugim człowiekiem ma znaczący wpływ na to, w jaki sposób dziecko postrzega i ocenia siebie, jak kształtują się jego kontakty z rówieśnikami ale i z osobami dorosłymi. Celem naszej pracy jest koordynacja działań wspierających ten rozwój, rozwój społeczno-emocjonalny. Klasy I – III zostały objęte programem innowacyjnym „Bliżej do zrozumienia i akceptacji”, który ma umożliwić uczniom zdobycie nowego pozytywnego doświadczenia, dzięki któremu uczniowie będą mogli zaspokoić swoje najważniejsze potrzeby tj.: bycie akceptowanym, lubianym. Mogą czuć się ważne i przynależeć do grupy. Głównym celem innowacji jest stworzenie możliwości wspólnego zdobywania doświadczeń, poznawania siebie i innych. Spotkania z psychologiem pozwolą dzieciom zbliżyć się do siebie i nawiązać pozytywne relacje ze sobą oraz z osobą prowadzącą zajęcia.


Klasa I A


   

   

Klasa I B


 Klasa I C  

   
   

   
   

   
   

   
Klasa II A


 Klasa II B  

   Klasa II C 


Klasa III A 


Klasa III B 


Klasa III CKlasy 4-8

- zajęcia z 

psychologiem

Klasa 5 a 


Klasa 5 b 
Klasa 5 c 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Głównym zadaniem pedagoga i psychologa szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielanie pomocy i wsparcia

uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1. Udzielanie pomocy uczniom w zakresie:

  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego,
  • udzielania wsparcia dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji  
    z rówieśnikami (również rozwiązywanie sytuacji konfliktowych),
  • rozwiązywania problemów osobistych, rodzinnych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, itp.),
  • eliminowania napięć psychicznych, lękowych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania (m.in. agresja w szkole);

2. prowadzenie badań i podejmowanie działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;

3. podejmowanie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

5. pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

6. pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Jeśli macie problem i chcecie z kimś porozmawiać, zgłoście się do szkolnego pedagoga lub psychologa,
a na pewno uzyskacie specjalistyczną pomoc.


Serdecznie zapraszamy

psycholog szkolny - Marlena Cholewińska
pedagog specjalny - Małgorzata Wojtaszek
pedagog szkolny - Magdalena Pyzik


 
 ------------------------------------------------------------------------------

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie

Bajka terapeutyczna "Jeżyk Bartek zostaje w domu"

Dzieci z zaburzeniami uwagi

Czego nie powinno się mówić przy dziecku

Zabawy z dzieckiem dla zapracowanych rodziców

Nastolatek na pokładzie

Zaburzenia odżywiania u współczesnych nastolatków

Jak motywować dziecko do nauki?


© Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku