strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj
Ciekawe linki

www.dzieci.wp.pl
edukacja.gazeta.pl - dla 6 klas
www.sciaga.pl


Kryteria ocen z zachowania
(na podstawie Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku)

5. Ocena zachowania w klasach I – III jest oceną opisową.

1) kryteria brane pod uwagę przy ocenie zachowania, to:

a) kultura osobista,

b) obowiązkowość: odrabianie prac domowych, przygotowanie do zajęć,

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły,

d) kontakty koleżeńskie: praca w grupie, stosunek do kolegów,

e) poszanowanie cudzej własności,

f) utrzymywanie porządku,

g) pełnienie dyżurów;

2) uchylono.

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe    - (wz);

2) bardzo dobre    - (bdb);

3) dobre      - (db);

4) poprawne    - (pop);

5) nieodpowiednie  - (ndp);

6) naganne     - (ng).

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

8. Ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie informacji otrzymanych od innych nauczycieli, pracowników szkoły, opinii klasy, samooceny ucznia.

9. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy - powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

10. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

11. Wychowawca przedkłada radzie pedagogicznej uzasadnienie oceny nieodpowiedniej i nagannej na piśmie.

12. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

13. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

14. W ocenianiu zachowania od zachowania wzorowego do poprawnego przyjęty jest system punktowy, natomiast kryterium oceny z zachowania na ocenę nieodpowiednią i naganną oceną opisową.

15. Punktowe kryterium oceny z zachowania od zachowania wzorowego do poprawnego:

1) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły (max. – 10 pkt):

a) za każde działanie/przedsięwzięcie (1pkt),

b) pełni funkcję w SK (1 pkt) lub SU (2 pkt),

c) bierze udział w różnego rodzaju konkursach:

ca) w 1 – 2 konkursach (1pkt),

cb) w 3 i więcej (2 pkt),

cc) finalista/laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim/ogólnopolskim (1 pkt);

d) bierze udział w zawodach sportowych:

da) w 1 – 2 zawodach sportowych (1pkt),

db) w 3 i więcej (2 pkt);

2) frekwencja 

a) w przypadku:

dni
nieusprawiedliwione

pkt

spóźnienia

pkt

pojedyncze godziny
nieusprawiedliwione

pkt

1 dzień

-2

3-4

-1

1h

-1

2 dni

-4

5-6

-2

2h

-2

3 dni

-6

7-9

-3

3h

-3

--

--

10-12

-4

4h

-4

--

--

13-14

-5

5h

-5

3) w kontaktach z rówieśnikami i pracownikami cechuje go kultura osobista i kultura słowa (max. – 5 pkt):

a) za każdą negatywną uwagę należy odjąć 1 pkt;

4) przestrzega  zasad  ustalonych  w  statucie szkoły –  strój, fryzura, makijaż, korzystanie z telefonu komórkowego, wypełnianie obowiązków dyżurnego (max.- 5 pkt):

a) za łamanie jednej z wymienionych powyżej zasad należy odjąć 1 pkt;

5) wychowawca ma do dyspozycji 2 punkty ekstra;

Punktacja na poszczególne oceny: 

20-18 pkt zachowanie wzorowe,

17-15 pkt zachowanie bardzo dobre,

14-10 pkt zachowanie dobre,

9 i mniej pkt zachowanie poprawne.

6) w przypadku uzyskania przez ucznia punktacji ujemnej otrzymuje on ocenę nieodpowiednią z zachowania.

16. Kryterium oceny z zachowania na ocenę nieodpowiednią i naganną:

1) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia od 25 do 50 godzin lub 25%-49% ogólnej liczby godzin z jednego przedmiotu, lub powyżej 15 spóźnień; lub,

b) w przypadku, którego uwagi i działania wychowawcze nie odnoszą żadnych pozytywnych rezultatów;

c) jest arogancki i wulgarny w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły; lub,

d) w sposób złośliwy i z premedytacją niszczy mienie szkoły; lub,

e) ma  pojedyncze kontakty z alkoholem, papierosami, narkotykami, treściami pornograficznymi;lub,

f) otrzymał naganę wychowawcy,

g) uzyskał punktację ujemną (ust. 15 pkt 6);

2) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) ulega nałogom lub rozprowadza (alkohol, papierosy, narkotyki, treści pornograficzne); lub,

b) jest odpowiedzialny za dotkliwe pobicia, kradzieże, wymuszenia na terenie szkoły i poza nią lub popada w konflikt z prawem; lub,

c) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia ponad 51 godzin lub 50% i więcej ogólnej liczby godzin z jednego przedmiotu; lub,

d) rozmyślnie podejmuje działania uwłaczające godności drugiej osoby: lub,

e) otrzymał naganę dyrektora szkoły.

16a Na ocenę roczną z zachowania ma wpływ ocena śródroczna z zachowania.

17. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 120.

18. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów.

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku