strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

KLAUZULA INFORMACYJNATerminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Kraśnik

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

Przyjmowanie z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców do klas I szkoły podstawowej obwodowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej.

od 03.02.2020 r.

do 07.02.2020 r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10.02.2020 r.

do 28.02.2020 r.

od 11.05.2020 r.

do 15.05.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7, art. 157 I 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

od 02.03.2020 r.

do 13.03.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 21.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.03.2020 r.

22.05.2020 r

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 17.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 25.05.2020 r.

do 28.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23.03.2020 r.

29.05.2020 r

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 23.03.2020 r.

od 29.05.2020 r
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku